Spring navigation over
Indhold start

Matriklens udvidelse

Opdateret: 08.02.2016

Projektet er et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1: ”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata” også kaldet ”Ejendomsdataprogrammet”. Resultaterne af projektet skal ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: ”Udvidelse af BBR” og ”Ny Ejerfortegnelse".

Med gennemførsel af projektet indføres et ensartet ejendomsbegreb – Bestemt Fast ejendom (BFE) og registreringen af alle typer fast ejendom samles i matriklen. Målsætningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos kommunerne, og i tingbogen.

De ejendomstyper der samles i Matriklen er:

  • Samlet fast ejendom (Jordstykker) – registreres i forvejen i matriklen
  • Ejerlejligheder – flyttes fra tingbogen til matriklen
  • Bygninger på fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til matriklen
  • Anlæg på havet – via registreringsmulighederne for bygninger på fremmed grund gøres det som noget nyt muligt at registrere og sikre anlæg på havet.

En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget. Samme identifikation anvendes ved myndighedsbehandlingen under selve ejendomsdannelsen.

Projektet i Geodatastyrelsen er et implementeringsprojekt ift.:

  • Etablering af matriklen som autoritativt register til identifikation og basisregistrering af alle typer fast ejendom, herunder;
  • tidlig registrering af alle typer fast ejendom på et kvalificeret grundlag og
  • infrastruktur i matriklen der muliggør genbrug af matrikeldata på tværs af grunddata om ejendomme, ejerforhold, adresser og bygninger for BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog.

Med samling af registreringen i matriklen sikres en mere effektiv ejendomsdannelse og -administration på tværs af den finansielle sektor, kommunerne, statslige myndigheder på plan-, miljø-, landbrugs- og naturområdet, landinspektører, SKAT, Tinglysning og Geodatastyrelsen.

Til sikring af faktiske og retlige dispositioner, herunder finansielle dispositioner og rettigheder skal det være muligt at foretage en tidligere registrering. Det muliggør markante effektiviseringer i den finansielle sektor og en bedre sikring af den enkelte købers og sælgers rettigheder.

Læs om den foreløbige løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse her.